Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2022-2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie :

  •   od 07 do14 marca 2022r. ( składanie wniosków o kontynuacji  edukacji przedszkolnej )

  • od 22 marca 2022 od godz. 9:00 do 4 kwietnia do godz.14.00 składanie nowych wniosków

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: katowice.przedszkola.vnabory.pl

 

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców       (nie dotyczy osób samotnie wychowujących) z ewentualnymi załącznikami złożyć    w przedszkolu pierwszego wyboru.

Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola codziennie w dni robocze w godz. od 7:00 do 16:00, przesłać listownie  (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać skan podpisanego wniosku na adres: mp76katowice@onet.pl

 

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 21 kwietnia 2022 r. godz.12.00

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 

na rok szkolny 2022/2023.

 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2022 r.,       od godziny 9:00 

do 04.04.2022 r.,      do  godziny 14:00

Od 14.07.2022 r., od godziny 08:00 do 18.07.2022 r., do godziny 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

22.03.2022 r., od godziny 09:00 do 

04.04.2021r. do godziny14:00

14.07.2022 r., od godziny 08:00 do 

18.07.2022 r. do godziny 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2022 r. o godzinie 15:00

   27.07.2022 r.   

o godzinie 13:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 11.04.2022 r., od godziny 15:00 do 13.04.2022 r., do godziny 15:00 

 

od 27.07.2022 r., od godziny 13:00 do 29.07.2022 r., do godziny 15:00 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2022 r.

o godzinie 12:00

04.08.2022 r., o godzinie 15:00

 

 KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 22112022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2022/2023

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata,

  • niepełnosprawość kandydata,

  • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,

  • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,

  • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,

  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 

Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli: 

 

1) dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objetychobowiazkiem rocznego przygotowania szkolnego)– 32 pkt; 

2) dziecko zgłaszane do przedszkola,którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola  wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola  na pierwszym miejscu – 16 pkt;

3) dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują  w systemie studiów stacjonarnych ,kryterium stosuje sie również w stosunku do rodzica samotnie wychowujacego dziecko – 8 pkt;

4) dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;

5)dziecko rodzica objetego pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej(MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Państwowym Urzedzie Pracy (PUP),aktywnie poszukującego pracy oraz dzicko z rodziny objetej nadzoremkuratorskim lub wsparciem  asytenta rodziny-2 pkt;

 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w : 

1) dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego; 

2) dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu; 

3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym; 

4) dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

5) dla kryterium określonego w pkt. 5 -oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS,w tym o wsparciu asystentem rodziny,oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora,zaswiadczenie PUP o zarejetrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

 

 

 

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2022-06-28 10:43:21
Ilość wyświetleń: 449
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej