WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2942/2023 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2023-2024 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie :

 •   od 27 lutego 2023 do 03 marca 2023r. (składanie wniosków o kontynuacji  edukacji przedszkolnej)

 • od 13 marca 2023 od godz. 11:00 do 23 marca 2023 do godz.10.00 składanie nowych wniosków

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę:

rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

 

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców  (nie dotyczy osób samotnie wychowujących) z ewentualnymi załącznikami złożyć  w przedszkolu pierwszego wyboru.

Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola codziennie w dni robocze w godz. od 7:00 do 16:00, przesłać listownie (po terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać skan podpisanego wniosku na adres: mp76katowice@onet.pl

 

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 13 kwietnia 20223r. godz.13.00

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 

na rok szkolny 2023/2024.

 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.03.2023r.,      

od godziny 11:00 

do 23.03.20223r.,      

do  godziny 10:00

Od 17.04.2023 r.,

od godziny 08:00 do 19.04.2023 r.,

do godziny 10:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

od 13.03.2023r.,      

od godziny 8:00 

do 23.03.20223r.,      

do  godziny 15:00

Od 17.04.2023 r.,

od godziny 08:00 do 19.04.2023 r.,

do godziny 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2023 r.

o godzinie 13:00

   24.04.2023 r.   

o godzinie 13:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 31.03.2023 r.,

od godziny 13:00

do 06.04.2023 r.,

do godziny 15:00 

 

od 24.04.2023 r.,

od godziny 13:00

do 26.04.2023 r.,

do godziny 15:00 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13  kwietnia 2023 r.

o godzinie 13:00

28 kwietnia 2023 r.

o godzinie 13:00

 

 KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 2941/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2023/2024

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawość kandydata,

 • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

 

Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli: 

 

 1. dzieci, w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy – 64 pkt,

 2. kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkwych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 32 pkt,

 3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukkację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym – 16 pkt,

 4. kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą godpodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt,

 5. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach – 4 pkt,

 6. kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na któ®y odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka – 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

  1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

  2. dla kryterium określonego w pkt. 2- oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu; Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2023 r.

  3. dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

  4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

  5. dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o objęciu opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, oświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy;

 1. Oświadczenia rodziców składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta, o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydenta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni (art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ). Przewodniczący komisji sporządza informację o podjętych czynnościach
 3. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  1.  
Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2023-02-14 10:36:40
Ilość wyświetleń: 1090
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej